Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Citizen BJ2

Reset :

– Kéo nút giữa ra 2 nấc, bấm cùng lúc 2 nút A và B giữ 2 giây (kim màu cam nhích tới nhích   lui).

– Bấm giữ nút trên cho kim màu cam quay đến số 12 (đồng hồ nhỏ ở trên về số 12)

– Đẩy nút giữa về vị trí bình thường, kim màu cam tự động quay về vị trí bình thường (ngay  chữ NG gần số 12).

– Bấm giờ thể thao :

  1. Bấm nút (A) giữ 2 giây, kim cam và kim đh nhỏ về số 12.
  2. Bấm nút (B) bắt đầu khởi động, kim cam chạy chỉ giây, đh nhỏ ở trong chỉ phút.
  3. Không dùng chức năng thể thao, bấm nút (B) kim cam ngưng, bấm nút (A) giữ 2 giây, kim cam trả về chữ “NG”.

Khi xuống nước, kim cam và kim đh nhỏ tự động trả về số 12 tức “0m”