Event Giảm Giá - Xả Hàng Hiệu Cuối Năm Lên Đến 49%

[rev_slider alias="noel"]

[gap height="26px"]

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Ưa đãi lên đến 49% cho hơn 200 mẫu từ thương hiệu CitizenMovado, Longines, Tissot,... tại cửa hàng Tân Tân.

Chúng tôi tặng dịch vụ GÓI QUÀ miễn phí khi mua (theo yêu cầu).

[gap height="26px"]

[row width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167624" image_size="large"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167625" image_size="large"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167626" image_size="large"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167627" image_size="large"]

[/col]

[/row]

[ux_banner height="233px" height__sm="233px" height__md="258px" bg="167573" bg_pos="100% 100%"]

[text_box width="57" position_x="50" position_y="50"]

Thời gian khuyến mãi

Thời gian kết thúc Khuyến Mãi là 21:00 04/01/2020

[ux_countdown size="230" size__sm="164" color="light" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.36)" year="2020" month="01" day="04" time="21:00" t_week="Tuần" t_week_p="Tuần" t_day_p="Ngày" t_hour_p="Giờ" t_min_p="Phút" t_sec_p="Giây"]

[/text_box]

[/ux_banner]

[gap height="26px"]

[row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span__sm="12" divider="0" align="center"]

[ux_image id="167607" image_size="original" margin="10px 0px 0px 0px"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[row]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167629"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167630"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167631"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167632"]

[/col]

[/row]

[ux_products type="row" width="full-width" ids="72650,160100,160110,72683"]

[gap height="26px"]

[button text="XEM TẤT CẢ ĐỒNG HỒ ALFEX 2019 TẠI TÂN TÂN" style="is-outline primary" size="medium" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-alfex" target="_blank"]

[gap height="26px"]

[row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span__sm="12" divider="0" align="center"]

[ux_image id="167729" image_size="original" margin="10px 0px 0px 0px"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[row]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167636"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167728"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167638"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167632"]

[/col]

[/row]

[ux_products type="row" width="full-width" ids="69436,69547,67455,69183,69186,67489,73803,75523,67815,76395,74290,82965,76547,69043,67004,74438,82975,81787,80882,76466,69511,75884,80874,74510,69013,69545,73852,73098,73954,67807,74590,74602,73801,67063,67813,83452,74096,74051,83290"]

[gap height="26px"]

[button text="XEM TẤT CẢ ĐỒNG HỒ CITIZEN 2019 TẠI TÂN TÂN" style="is-outline primary" size="medium" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-citizen" target="_blank"]

[gap height="26px"]

[row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span__sm="12" align="center"]

[ux_image id="167639" image_size="original"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[row]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167640"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167641"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167631"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167632"]

[/col]

[/row]

[ux_products type="row" ids="72278,75197,75176"]

[gap height="26px"]

[button text="XEM TẤT CẢ ĐỒNG HỒ CARAVELLE 2019 TẠI TÂN TÂN" style="is-outline primary" size="medium" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-caravelle" target="_blank"]

[gap height="26px"]

[row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span__sm="12" align="center"]

[ux_image id="167644" image_size="original"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[row]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167643"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167645"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167631"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167632"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[ux_products type="row" ids="84179,84201,84197,84199,84167,84171,84175,84177,84185,84191,84210"]

[gap height="26px"]

[button text="XEM TẤT CẢ ĐỒNG HỒ ENICAR 2019 TẠI TÂN TÂN" style="is-outline primary" size="medium" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-enicar" target="_blank"]

[gap height="26px"]

[row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span__sm="12" align="center"]

[ux_image id="167646" image_size="original"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[row]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167664"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167663"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167631"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167632"]

[/col]

[/row]

[ux_products type="row" ids="78005,78003,84302,84269,84290,84273,112572,84295,84297,84300"]

[gap height="26px"]

[button text="XEM TẤT CẢ ĐỒNG HỒ GROVANA 2019 TẠI TÂN TÂN" style="is-outline primary" size="medium" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-grovana" target="_blank"]

[gap height="26px"]

[row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span__sm="12" align="center"]

[ux_image id="167648" image_size="original"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[row]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167649"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167650"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167631"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167632"]

[/col]

[/row]

[ux_products type="row" ids="70244,69969,70047,70331,70036,70044,69073"]

[gap height="26px"]

[button text="XEM TẤT CẢ ĐỒNG HỒ LONGINES 2019 TẠI TÂN TÂN" style="is-outline primary" size="medium" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-longines" target="_blank"]

[gap height="26px"]

[row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span__sm="12" align="center"]

[ux_image id="167651" image_size="original"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[row]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167652"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167653"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167654"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167632"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[ux_products type="row" ids="67559,67690,67700,67635,72408,75837,75833,76646"]

[gap height="26px"]

[button text="XEM TẤT CẢ ĐỒNG HỒ MOVADO 2019 TẠI TÂN TÂN" style="is-outline primary" size="medium" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado" target="_blank"]

[gap height="26px"]

[row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span__sm="12" align="center"]

[ux_image id="167655" image_size="original"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[row]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167656"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167657"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167631"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167632"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[ux_products type="row" ids="80060,80058,75419,68109,67978,67973,67963,67951,75434"]

[gap height="26px"]

[button text="XEM TẤT CẢ ĐỒNG HỒ OMEGA 2019 TẠI TÂN TÂN" style="is-outline primary" size="medium" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-omega" target="_blank"]

[gap height="26px"]

[row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span__sm="12" align="center"]

[ux_image id="167658" image_size="original"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[row]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167659"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167660"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167631"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167632"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[ux_products type="row" ids="70179,74746,70523,70468,70594,70600,74697,74699,74795,73491,69600,70498,84545,70486,76223,80746,80758,80725,70229,70311,70588,70626,70431,69932"]

[gap height="26px"]

[button text="XEM TẤT CẢ ĐỒNG HỒ TISSOT 2019 TẠI TÂN TÂN" style="is-outline primary" size="medium" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tissot" target="_blank"]

[gap height="26px"]

[row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span__sm="12" align="center"]

[ux_image id="167782" image_size="original"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[row]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167659"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167783"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167631"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167632"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[ux_products type="row" cat="70" products="18"]

[gap height="26px"]

[button text="XEM TẤT CẢ ĐỒNG HỒ GUCCI 2019 TẠI TÂN TÂN" style="is-outline primary" size="medium" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-gucci" target="_blank"]

[gap height="26px"]

[row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"]

[col span__sm="12" align="center"]

[ux_image id="167784" image_size="original"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[row]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167659"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167783"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167631"]

[/col]

[col span="3" span__sm="6"]

[ux_image id="167632"]

[/col]

[/row]

[gap height="26px"]

[ux_products type="row" cat="4232" products="18"]

[gap height="26px"]

[button text="XEM TẤT CẢ ĐỒNG HỒ RAYMOND WEIL 2019 TẠI TÂN TÂN" style="is-outline primary" size="medium" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-raymond-weil" target="_blank"]


0.04387 sec| 1038.961 kb