Chân kính – Jewels trong đồng hồ có chức năng gì? Và số lượng chân kính – Jewels trong đồng hồ nói lên được điều gì?

Khi nhiều lần trông thấy những chữ số hiển thị “21, 25, 27,… jewels” trên mặt số, ở lưng vỏ lẫn trên bộ máy trong của đồng hồ, đã bao lần bạn tự hỏi: Chân kính/ Jewels trong đồng hồ có chức năng gì? Tại sao lại cần phải có chúng trong một chiếc đồng […]